5 Salafi.mv - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah
 •  ސައުދީ-ޔަމަނުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ الشيخ الدكتورعرفات بن حسن المحمدي حفظه الله އެކު ފަސްވަނަ ދަޥްރާ ޢިލްމިއްޔާ 2018 ނިއްމާލައިފި

   ސައުދީ-ޔަމަނުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ الشيخ الدكتورعرفات بن حسن المحمدي حفظه الله އެކު ފަސްވަނަ ދަޥްރާ ޢިލްމިއްޔާ 2018 ނިއްމާލައިފި

  • ތާރީޚް: 09 އިން 15 ޑިސެންބަރ އަށް
  • ތަން: މަސްޖިދު ޙުސައިން ޞަލާލުއްދީން
  • ވަގުތު: ކޮންމެ ޢަސުރު އަދި އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު
  • ދަޥްރާގެ އޯޑިއޯ އަޑު އެއްސެވުމަށް މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާ ސައުންޑު ކްލައުޑް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ بارك الله فيكم

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް

6163036220

ފަހުގެ ދަރުސްތައް

ފަހުގެ ވީޑިއޯތައް